O projektu - tvorba PRO

Základní údaje o projektu

Název projektu:„Elektronická metodická podpora tvorby
rozvojových dokumentů obcí“
Realizátor projektu:Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín realizace:Duben 2011 – Březen 2014
Registrační číslo:CZ.1.04/4.1.00/62.00008
Spolufinancování:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Cílová skupina:Obce a města

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu bylo posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Projekt reagoval na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiloval o vytvoření nástrojů podporujících zlepšení v této oblasti.


Specifickými cíli projektu bylo:

  1. zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování,
  2. poskytnutí metodické pomoci zejména malým obcím vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí,
  3. zvýšení transparentnosti a otevřenosti rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů,
  4. zefektivnění vzdělávání úředníků a volených zástupců územních samospráv v oblasti koncepčního řízení obcí realizací vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí a s využitím e-learningové podpory.


Metodika

Metodické podklady a návrh webového systému v rámci zajištění odborných služeb zpracovalo sdružení firem GaREP, spol. s r.o. a e-Rozvoj.cz. s.r.o.

Hlavním výstupem projektu - kromě webové aplikace - byla Metodika tvorby Programu rozvoje obce. Na této metodice je postavena celá webová aplikace pro tvorbu programu rozvoje obce. Metodika je však využitelná i samostatně bez webového systému.

Klíčové aktivity projektu

Projekt byl rozdělen na šest navazujících aktivit:

  1. První analytická aktivita se soustředila na posouzení aktuálního legislativního i věcného stavu a na zachycení podstatných východisek pro tvorbu metodiky.
  2. V rámci druhé aktivity byla vytvořena metodika tvorby rozvojových dokumentů obcí včetně různých volitelných modulů.
  3. Třetí aktivita byla úzce provázána s druhou. Vytvořená metodika byla transformována do elektronické (softwarové) podoby a dotvořena dle technických možností užitých informačních technologií.
  4. Ve čtvrté aktivitě byl vytvořen systém e-learningu pro rozvoj znalostí a dovedností představitelů a pracovníků obcí. E-learning byl včleněn do softwarové aplikace, aby se uživatelé snadno dostali k vysvětlujícím a doplňujícím informacím.
  5. Pátá aktivita se zabývala ověřováním a dopracováním elektronické metodické podpory tvorby rozvojových dokumentů obcí dle potřeb obcí a krajů. Vytvořená aplikace byla ověřována ve spolupráci s obcemi a kraji na území pilotních regionů (Pardubický, Liberecký a Zlínský kraj).
  6. Šestá aktivita se věnovala seznámení zástupců obcí s webovou aplikací. Uskutečnily se vzdělávací akce pro uživatele, workshopy a další akce k podpoře využívání aplikace a zapojení co největšího množství obcí.